نقد بر نقد دکتر جلیلی 2

آقای الیواری استاد تاریخ گفته اند:

این پژوهشگر تاریخ اسلام گفت: «اگر بازگشت یکی از صحابة خلیفة بر حق رسول خدا از پشت خیمه دشمن در جنگ صفین به عنوان یک رویداد تلخ که نتیجه سازشکاری با دشمن بوده مطرح می شود، بازگشت شخص پیامبر و اصحابشان از مکه با دستان خالی در حالی که برای اجرای عمره احرام بسته بودند و مردم را با وعدة ورود به مکه تا آنجا برده بودند هم یک عقب نشینی شیرین و مقدمة یک فتح بزرگ بود.»

این استاد دانشگاه تاکید کرد: «حقیر با همة وجود اعتقاد به مبارزة همه جانبة حق با باطل و ضرورت پرداختن بهای دفاع از حق دارم، ولی بر این باورم که دفاع از حق بر خلاف آن چه امروزه عده ای مطرح می کنند شکل واحدی ندارد.»

استاد عزیز اصل بر پیشرفت است. مقاومت بر اصول همیشه اصل بوده است حتی در گودال قتلگاه. اگر به اصل دین حمله شود باید مقاومت کند. امام حسن صلح کرد چون به اصل دین حمله نشد. مقاومت ایشان در فرعیات( یعنی حکومت داری شخص ایشان) باعث نابودی اصلی، به نام تشکیلات شیعه می شد. حالا شما بیایید امروز تطبیق کنید که غرب یزید است که می خواهد دینتان را از شما بگیرد و هیچ امتیازی به شما نمی دهد جز اینکه دینتان را به آن ها بدهید. یا معاویه است که می گوید هفت هشتا سانتریفیوژ را ببند. مقام معظم رهبری:« انرژی هسته ای بهانه است. مشکل خود شمایید!» صلح هر وقت باعث پیشرفت شد صلح کنید ولی امروز باعث پیشرفت می شود؟ نه

 

/ 0 نظر / 47 بازدید