امام خامنه ای

نوستر داموس و آخرالزمان

پیشگویی های نوسترآداموس در باره ایران و امام(ره) جنگ جهانی سوم

بررسی پیشگویی های نوسترآداموس در بارۀ جهانی شدن انقلاب اسلامی ایران؛ « شاهزادۀ عرب، مریخ، خورشید، ناهید، شیر، حکومت کلیسا را از طریق دریا از پای درخواهدآورد، از جانب ایران(پرشیا) بیش از یک میلیون پرهیزکار به بیزانس و مصر، به سوی شمال هجوم خواهندآورد.»

«از کشور عربی خوشبخت (در منطقه ای غنی و ثروتمند اعراب) شخصی قدرتمند و مسلط بر شریعت {حضرت} محمد (ص) زاده خواهد شد، اسپانیا را به درد سر انداخته و برگرانادا (غرناطه) مستولی می شود. از طریق دریا بر مردم نکوزیا ظفر خواهد یافت.» «مرد مشرقی از محل استقرار خویش خارج خواهد شد، برای دیدار فرانسه از کوه آپونین خواهد گذشت، از فراز آسمان، از برف ها، دریاها و کوه ها گذر خواهد کرد و همگان را با عصایش مضروب خواهد کرد...»

ادبیات رمز آلود، واژهای است که به بهترین نحو می تواند عمق معانی شعر واره های نوسترآداموس را بیان کند؛ چرا که طبق نظر اغلب مفسران معروف نوسترآداموس؛ یعنی اریکاچیتهام ، گی بوحک و ژان شارل دوفن برون، حداقل وقایع زیل را می توان بدون شک و تردیدی از میان شهرواره های رمز آلود نوسترآداموس برشمرد:

آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 م. اعدام چارلز اول، روی کار آمدن حکومت مذهبی کرامول در انگلستان، وقوع انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، رویارویی استالین و تروتسکی پس از مرگ لنین، اضمحلال رژیم شوروی، اعدام لویی شانزدهم و ماری آنتوانت، به قدرت رسیدن ناپلئون و انتخاب لقب امپراتور توسط وی، به قدرت رسیدن هیتلر و رژیم نازی، به قدرت رسیدن موسولینی در ایتالیا و ژنرال فرانکو در اسپانیا، ترور کندی، سقوط شاه ایران و وقوع انقلاب اسلامی در ایران، رهبری امام خمینی «ره» از فرانسه – او دقیقا عنوان می کند که رهبر ایران از فرانسه باعث سقوط شاه ایران می شود – وقوع حادثۀ یازدهم سپتامبر و آتشی که در برج های دوقلوی شهر جدید (نیویورک) ایجاد می شود و بسیاری از حوادث تاریخی دیگر از سال های 1555 میلادی به بعد که حدودا 450 سال را دربر می گیرد.

دو محاصره، درگرمایی سوزان، انجام می گیرد. آن مرد، از فشار تشنگی ، به خاطر دو فنجان مملو از آب، کشته می شود.

دژ نظامی ، مملو می شود، و یک آرمانگرای کهنسال (امام خمینی «ره») نشانه های نیرا، (سرزمین ایران) را به اهالی ژنو{سازمان ملل متحد} نشان خواهد داد. رهبر پاریس، اسپانیای بزرگ را اشغال می کند، کشتی های جنگی در برابر مسلمانان (محمدی ها) که از پارتیا (ناحیه ای در ایران) و مدیا (ناحیه ای در ایران) بر خاسته اند، می ایستند. آن مرد، سیکلاد (اروپا) را تاراج می کند، و آنگاه انتظاری بزرگ در بندر یونان حکمفرما می شود.

در مجموع نوسترآداموس به این موضوع به صراحت اشاره می کند که ایران ( پارت، نیرا، پرشیا، مدیا) با کمک مسلمانان سراسر جهان، از جمله کشورهای عربی و مخصوصا سوریه، عربستان سعودی و لیبی حکومت مقتدری را تشکیل می دهند و پس از جنگی مذهبی که هستۀ آن از لبنان شروع می شود و عمدتا بر علیه اسرائیل است، جهان را به تسخیر خود در می آورند و سپس جنگی جهانی و عظیم رخ خواهد داد و جهان نابود خواهد شد .

در هنگاۀ دمیدن خورشید، آتش بزرگ دیده خواهد شد؛ صدا و روشنایی، در امتداد شمال ، ادامه خواهد یافت. در میانۀ کره خاک، مرگ و آوای مرگ ، شنیده خواهد شد. مرگ از درون سلاح ها، آتش و خشکسالی آنان را به انتظار خواهد نشاند.

در خاتمه، این سرزمین به واسطۀ جنگ جهانی سوم نابود و نامسکون خواهد شد. سرزمین مسکونی، از سکنه خالی خواهد شد؛ برای بدست آوردن سرزمین ها جدال و اختلاف شدیدی در می گیرد؛ قلمرو به مردانی سپرده خواهد شد؛ که از غرور و سربلندی تهی خواهند بود. سپس برای برادران بزرگ، نفاق و مرگ پیش خواهد آمد.

و چنین بر می آید که ایران جهان را ابتدا از طریق حمله به ترکیه (و مقدونیه) به تصرف خود در خواهد آورد: شب در آسمان مشعلی رو به خاموشی، دیده خواهد شد. در مرکز رن، جنگ و خشکسالی به بار می آید، کمک خیلی دیر می رسد. پرشیا (ایران) حمله آورده و ماگدونیا و در جای دیگر می گوید: (مقدونیه) را به محاصره در میآورد.

تو ای فرانسه! اگر، از آب های لیگوریا گذر کنی؛ خودرا، در میانۀ دریا و جزایر، در محاصره خواهی یافت؛ و پیروان محمد، در برابر تو خواهند ایستاد. و همچنین تو ، ای دریای آدریاتیک! استخوان خران و اسبان را خواهی جوید. و باز می گوید: آن مرد، با سلاح ها و آتش درختان ، در نزدیکی دریای سیاه، از پرشیا برای تسخیر ترابوزان خواهد آمد.

فاروس و میتیلن به لرزه در خواهد آمد؛ خورشید، دریای آدریاتیک را که مملو از اجساد اعراب است؛ روشن خواهد کرد.

و سپس نوسترآداموس، عواقب جنگ اتمی و نابودی تدریجی جهان به واسطۀ جنگ جهانی سوم را شرح می دهد:

« کسوفی در پیش خواهد بود که از زمان آفرینش گیتی تا زمان مرگ و مصائب حضرت مسیح و از آن زمان تا به امروز هرگز رخ نداده است و جهان چنین ظلمتی به خود ندیده است...»

که در این مورد آیات مربوط به قیامت در سورۀ قیامت به ذهن انسان تداعی می شود « هنگامی که بینایی خیره می گردد، و ماه فرو میرود، و خورشید و ماه گرد هم می آیند، آن روز انسان می گوید: به کجا فرار کنم؟»

« مرد والامقامی  از تبار عرب به زودی پیش خواهد تاخت. از سوی اهالی بیزانس به او خیانت خواهد شد. از شهر قدیمی رودس به پیشواز او خواهند آمد ، از جانب هانگری (مجارستان) متحمل آزار بسیاری خواهد شد.»

« در حوالی دریای آدریاتیک بر اثر توفانی عظیم ، کشتی غرق می شود و زمین به لرزه درآید و به سوی آسمان پرتاب می شود و دوباره فرود می افتد؛ در مصر جنبش پیروان محمد افزایش می یابد و پیکی به ( آن سوی مرزها) فرستاده می شود تا خبر را اعلان کند.»

«... شهرها آلوده و کثیف گشته، باعث اعتراض و شرمساری زیادی خواهد شد، و تاریکی و جهل فقط با درخشش نور از بین می رود و با تغییراتی حکومت جهل و ظلمت پایان خواهد یافت...»

رهبری اصلی مشرق زمین با شورش های زیادی  روبه رو خواهد شد، که اکثرا از طرف شمالی ها و غربی ها مغلوب شده است، که عده ای کشته و برخی مورد آزار قرار گرفته اند و بقیه در حال گریزند و فرزندانشان که از زنان متعددی هستند، زندانی شده اند.

م.پ. ادوارد در کتاب خود در باب پیشگویی های نوسترآداموس نقل می کند که سانتوری هشتم، قطعه 6 مربوط به وقوع جنگ جهانی سوم است:

«... جنگ و خونریزی برای مرتبۀ سوم حتمی است؛ آتش به حدی است که دریا ها به جوش می اید و از دولت ها فقط دولت و از جهان فقط نیمی باقی می ماند...» شاهزاده لیبیایی (که نماینده حکومت ایران است) در غرب به قدرت خواهد رسید، یک فرانسوی از اعراب به شدت مکدر خواهد شد، دانشمند ادیب (ادبا) خود را با اوضاع وفق خواهند داد ، زبان عرب بر فرانسه پیشی  می گیرد...»

در نزدیکی سوربن جهت حمله به مجارستان، قهرمانی از اهالی برودها (سیاه پوستان) به آنان هشدار خواهد داد. رهبر بیزانس، سالون از اسلاوینا، آنان را به شریعت محمد (9) در خواهد آورد.

همچنین نوسترداموس چنین می سراید که :

« امپراتوری مقدس به آلمان  خواهد آمد؛ پیراوان اسماعیل جایگاه بی مانع  خواهند یافت. آدم های نادان همچنان خواستار کارمانی ( شریعت کهنه) هستند. تمامی حمایت کننده گان (محمد 9) سراسر گیتی را خواهند پوشاند.»

بنابراین، نوسترآداموس در اغلب سانتوری ها از جمله سانتوری 5 نسبت به فتح جهان به وسیلۀ شریعت محمد (ص) به غرب و تمدن غربی هشدار می دهد و به جهانیان اعلام می کند که روزی مسلمانان به رهبری ایران و تمدن ایرانی بر جهان مسلط خواهند شد که این بی شک در پیوند با گسترش و جهانی شدن انقلاب اسلامی ایران است.

 

+ امین عظیمی ; ٤:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱٤
comment نظرات ()